محسن زبرجدیان
02
مرداد

محسن زبرجدیان

امروزه نمیتوانیم از سهم بزرگ نمایشگاه و غرفه سازی در تبلیغات شرکتمان بگذریم، تبلیغات و برند سازی باعث جلب اعتماد و در نهایت افزایش فروش محموعه ها میگردد، بهمین دلیل شرکت منتخب را برای طراحی و ساخت غرفه نمایشگاهی خود انتخاب کردیم.