یگانه کمالی زاده
02
مرداد

یگانه کمالی زاده

دکوراسیون فضای کارم به شدت اذیت کننده بود و خیلی از فضای من بیهوده و بلااستفاده بود، در کل دکور درستی نداشتم. شرکت منتخب و کارشناسانش مرا به خوبی راهنمایی کردند چند طرح برایم راحی کردند بعد از چند تغییر و ادیت به طرح نهایی رسیدیم و آن را برایم اجرا کردند.